خبرها

اخبار

خبرها

 سیاست حمایت از کشاورزی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • سیاست اصلی دولت حمایت از کشاورزی است