خبرها

اخبار

خبرها

 مأمور شد تشکیل نتانیاهو
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نتانیاهو مأمور تشکیل کابینه شد